Учебни планове

Училищен учебен план-12клСХН-20223024

Училищен учебен план-11клПредпр.-20232024

Училищен учебен план-10клПредпр.-20232024

Училищен учебен план-9кл.СХН-20232024

Училищен учебен план-8 кл.СХН20232024

Учебен план -VIIа клас20232024

Учебен план -VIа клас20232024

Учебен план -V клас 20232024

Учебен план -IVклас 20232024

Учебен план -III бклас 20232024

Учебен план -IIIаклас 20232024

Учебен план -II а клас 20232024

Учебен план -I клас 20232024

Училищен учебен план-12клХП-20222023

Училищен учебен план-11клСХН-20222023

Училищен учебен план-10клПредпр.-20222023

Училищен учебен план-9клПредпр.-20222023

Училищен учебен план-8 кл.СХН20222023

Учебен план -VII клас20222023

Учебен план -VI клас 202220223

Учебен план -V клас 20222023

Учебен план -IVклас 2022202

Учебен план -IIIклас 20222023

Учебен план -II б клас 202220223

Учебен план -II а клас 202220223

Учебен план -I клас 20222023

План за обучение при COVID-19

Учебен план – 1-ви клас

Учебен план -I клас 20212022

Учебен план – 2-ри клас

Учебен план -IIклас 20212022

 Учебен план – 3-ти клас

 Учебен план -IIIклас 20212022

Учебен план – 4-ти клас

Учебен план -IVклас 20212022

 Учебен план – 5-ти клас

Учебен план -V клас 20212022

 Училищен учебен план – 6-ти а клас

Училищен учебен план – 6-ти б клас

Учебен план -VI клас20212022

Училищен учебен план – 7-ми клас

Учебен план -VII клас20212022

Училищен учебен план-8 кл.Предпр.20212022

Училищен учебен план – 8-ми клас Предприемачество

Училищен учебен план-9клПредпр.-20212022

Училищен учебен план – 9-ти клас СХН

Училищен учебен план-10клСХН-20212022

Училищен учебен план – 10-ти клас ХП

Училищен учебен план-11клХП-20212022

Училищен учебен план – 11-ти клас ХП

Училищен учебен план-12клХП-20212022

Училищен учебен план – 11-ти клас професионална

Училищен учебенплан проф.-12б-20212022

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Правилници

Годишен план

Стратегия на СУ,,Гео Милев“-20232024

План стратегия-20232024

Правилник за дейността на  СУ- 2023-2024

Правилник за ВТР-20232024 г.

Правилник за дейността на СУ „Гео Милев“- 2022-2023

Стратегия за развитие на училището 20222023

Правилник ЗБУТ20222023

Правилник за ВТР20222023

Правилник ЗБУТ20212022

Правилник за ВТР 2021/2022

Стратегия за развитие на училището 2021/2022

Правилник за дейността на СУ Гео Милев- 2021-2022

Правилник за дейността на Средно училище „Гео Милев“ град Трън – 2020/2021

Стратегия за развитие 2020/2021

Програма за предоставяне на равни възможности на ученици от уязвими групи 2020/2021

Правилник за пропускателен режим на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за здравословни условия на труд на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Правилник за вътрешен трудов ред на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Други

Правила за работа в компютърната зала

Правила за в училищната мрежа и интернет

Правила за превключване от присъствено обучение в ОРЕС

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс

Механизъм за противодействие на тормоза2022-2023

План за работа на Координационния съвет 2022-2023

План-БДП

ПЛАН- ПРОГРАМА БДП

План-БДП

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 20212022 година в условията на COVID-19

Мерки за повишаване на качеството на обучение

Мерки за работа

Програма за превенция ранното напускане 1-4

Информация за предлаганите административни услуги по електронен път от образователната институция/училището/

Етичен кодекс на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Актуализирана стратегия на Средно училище „Гео Милев“ град Трън

Целодневна организация 1 – 4 клас

Целодневна организация 5 – 8 клас

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари

 

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Възпитатели

Милка Цветанова възпитател – Учител ЦДО m.cvetanova@sugeomilevtran.com
Катерина Старкова възпитател – Учител ЦДО k.starkova@sugeomilevtran.com
Жана Димитрова възпитател – Учител ЦДО j.dimitrova@sugeomilevtran.com
Ани Георгиева възпитател – Учител ЦДО a.georgieva@sugeomilevtran.com
Елка Борисова възпитател – Учител ЦДО e.borisova@sugeomilevtran.com
Елена Христова възпитател – Учител ЦДО e.hristova@sugeomilevtran.com
Публикувано в Екип | Вашият коментар

Майски празници

1 Май – Ден на труда

Презентацията е под наслов „Моята любима професия“. Тази презентация е свързана с 1 май – деня на труда.

6 Май – Ден на храбростта

Презентацията е под наслов „Деня на храбростта и родолюбието“. Свързана е с 6 май.

24 Май – Ден на славянската писменост и култура

Презентацията е на тама 24 Май – Ден на славянската писменост и култура.

Всички презентации са направени от учениците и учителите на СУ „Гео Милев“ по време на  дистанционното обучение.

Публикувано в Новини | Вашият коментар

Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

Прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година

––––––––––––––––––––––––––-

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 • За учебната 2020/2021 година в СУ ,,Гео Милев ‘‘ се осъществява прием на ученици в първи клас в една паралелка от 22 ученици.
  В първи клас се приемат деца, които в годината на записване имат навършени
  7 години;
 •  Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на
  родителя/настойника и при готовност за училище, удостоверена при
  условията и реда , определени от държавния образователен стандарт;
 •  Записването на децата в първи клас става в определен срок с оригинала на
  удостоверението за завършена подготвителна група и копие от акта за
  раждане на детето.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление от родителя/ настойника по образец;
 2. Медицинско свидетелство на детето;
 3. Удостоверение за завършена подготвителна група;
 4. Копие от акта за раждане на детето
 5. Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на детето издаден от общинската администрация

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  

     №              Вид дейност Срок
1. Подаване на заявления от родителите за класиране на първи етап до 29.05.2020г. вкл.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 01.06.2020г. вкл.
3. Подаване на заявления от родителите за класиране на втори етап до 27.06.2020г. вкл.
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на първо класиране 29.06.2020г. вкл.
5. Подаване на заявления от родителите за класиране на трети етап до 14.09.2020г. вкл.

 

Публикувано в Прием | Вашият коментар

Бланки

ЗАЯВЛЕНИЕ СФО – записване
ЗАЯВЛЕНИЕ СФО – изпити
ЗАЯВЛЕНИЕ за ДУБЛИКАТ
Заявление за допускане до ДЗИ
Заявление за записване на ученик от родител
Заявление за записване от ученик
Заявление за преместване на ученик в друго училище от родител
Заявление за преместване в друго училище от ученик
 Молба до класен ръководител за отсъствие по уважителни причини до 3 дни в една учебна година 
Молба до директор за отсъствие по уважителни причини до 7 дни в една учебна година

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Заповеди

Заповед за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища 2019-2020г.

Публикувано в Документи | Вашият коментар

Писмо на МОН относно събирането на средства от родители на ученици

писмо на МОН

Публикувано в . | Вашият коментар

Покана

СУ „Гео Милев“ кани всички свои настоящи и бивши възпитаници на 15.05.2019г. на сцената на Народно читалище „Гюрга Пинджурова-1895“ в гр. Трън от 12:00ч. във връзка с честването на 110 години от създаването на гимназиален етап.

Публикувано в Новини | Вашият коментар